Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Јавна набавка мале вредности - уље за ложење, гасно уље екстра

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 8/2020 од 14.01.2020. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 9/2020 од 15.01.2020. године упућује се ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/2020, РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО EVRO EL
 
Преузмите: