Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Јавна набавкa мале вредности број 04/19

На основу члана 8., 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 378 од 01.11.2019. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 379 од 01.11.2019. године упућује се ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ РЕЗЕРВИСАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/19, РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ.
 
Преузмите:
 

Анкета

Да ли вам се свиђа наш сајт?

Резултати