Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Јавна набавкa мале вредности број 02/2017

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту ЗЈН) „Службени гласник РС“ бр. 124/2013 и 68/2015), члана 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима  јавне набавке  мале враедности („Сл. Гласник РС“ бр.86/2015.), Одлуке о покретаању поступка јавне набавке мале вредности бр.01/135-2 од 06.07.2017.године и Решења о образовању  Комисије за јавну набавку мале вредности бр.01/135 -3 од 06.07.2017.године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности број 02/2017 ОШ“Стеван Филиповић“ у Дивцима.
 
Преузмите: