Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

Јавна набавкa мале вредности број 04/19

На основу члана 8., 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 378 од 01.11.2019. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 379 од 01.11.2019. године упућује се ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ РЕЗЕРВИСАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/19, РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ.
 
Преузмите:
 

Јавна набавкa мале вредности број 01/4-2

У складу са чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и чл.6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/4-1 од 08.01.2018.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број  01/4-2 од 08.01.2018.године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ EL,  БРОЈ  1/2018 САДРЖИ УКУПНО  18 СТРАНА.
 
Преузмите:
 

Јавна набавкa мале вредности број 02/2017

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту ЗЈН) „Службени гласник РС“ бр. 124/2013 и 68/2015), члана 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима  јавне набавке  мале враедности („Сл. Гласник РС“ бр.86/2015.), Одлуке о покретаању поступка јавне набавке мале вредности бр.01/135-2 од 06.07.2017.године и Решења о образовању  Комисије за јавну набавку мале вредности бр.01/135 -3 од 06.07.2017.године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности број 02/2017 ОШ“Стеван Филиповић“ у Дивцима.
 
Преузмите: