Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Одлука о одређивању лица за заштиту података личности

На основу члана 126. став 4. тачка 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) и члана 192. Закона о раду (Сл. гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), а у вези са чланом 56, чл.57 и чл.58 Закона о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“, број 87/2018), директор Основне школе „Стеван Филиповић“ из Диваца доноси ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ.
 
Преузмите: